Nemački parlament je 25.02.2016. doneo odluku o pooštravanju nemačkog zakonodavstva u vezi sa odobravanjem azila.

Pravo na spajanje porodice suspendovano je na dve godine za izbeglice koje imaju samo ograničenu, tzv. supsidijarnu zaštitu, budući da se na njih ne odnose odredbe Ženevske konvencije o izbeglicama. Njima će se, prema tome, spajanje porodice dozvoliti samo u krajnje retkim slučajevima kada bi zabrana spajanja porodice podnosioca zahteva dovela u nesrazmerno tešku situaciju.
Za izbeglice čija je perspektiva da im bude odobren boravak ograničena, npr. ljudi iz sigurnih zemalja porekla, otvoriće se posebni centri za prihvat. Izbeglice sa ograničenom perspektivom ostanka proći će kroz ubrzani postupak rešavanja zahteva za  azil.
Pored toga, nemački parlament je usvojio odluku da će tražioci azila koji su počinili krivična dela biti vraćeni po ubrzanom postupku.
Nemačka se snažno zalaže za suzbijanje uzroka migracionih tokova u zemljama porekla i tranzita. Cilj je stvoriti ljudima bolju perspektivu u njihovoj domovini.

Oprez! Krijumčari ljudi nisu pouzdan izvor informacija o situaciji u Evropi. Oni su kriminalci!

Ukoliko im se obratite rizikujete svoj život – tužnih primera za to ima svaki dan iznova.

U Nemačkoj pooštren zakon o azilu

Nakon stupanja na snagu novog zakona o azilu odbijeni tražioci azila će brže i bez izuzetka biti vraćeni u zemlju porekla. Tokom prethodnih nedelja došlo je u više navrata do vraćanja državljana Srbij...