Vize

Važna informacija Odeljenja za vize

Počev od 17.03.2011., Odeljenje za vize Ambasade Nemačke u Podgorici nadležno je za prijem zahteva za izdavanje vize podnosilaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.

http://www.podgorica.diplo.de

Opšte informacije o izdavanju viza

poslednja aktualizacija: decembar 2010.

Savet ministara pravde i unutrašnjih poslova EU je 30.11.2009. doneo odluku o ukidanju viznog režima za kratkoročne boravke državljana Srbije, Crne Gore i Makedonije, koja stupa na snagu 19. decembra 2009.

Šta tačno znači bezvizni režim?

Državljanima Srbije, Crne Gore i Makedonije koji poseduju biometrijski pasoš nije potrebna viza za ulazak u EU za boravak do tri meseca.To važi i za putovanja u Norvešku, Island i Švajvarcsku. Za Veliku Britaniju i Irsku koje nisu zemlje šengenskog prostora trenutno i dalje važi vizni režim.

Državljani Srbije, Crne Gore i Makedonije mogu do max. 90 dana u polugodištu da ulaze bez vize u šengenske zemlje, ako je svrha putovanja:

- turizam

- poslovno putovanje

- privatno putovanje

- drugo putovanje koje nije vezano za zaposlenje za koje je potrebna dozvola (npr. kurs jezika, razmena učenika, rad kao gostujući naučnik, druge mere usavršavanja i sl.)

Ukoliko nameravate da se zaposlite, preporučujemo da zbog eventualno potrebne vize stupite u kontakt sa Ambasadom.

Za sve druge svrhe boravka potrebna je viza! Molimo da obratite pažnju na dole navedene informacije.

Šta se na zahtev graničnih službi mora predočiti na granici prilikom bezviznog ulaska u šengenski prostor?

Prilikom bezviznog ulaska u šengenski prostor morate biti u stanju da na zahtev graničnih službi predočite dokaze o finansiranju boravka i troškovima putovanja, kao i svrsi putovanja.

To mogu npr. biti sledeći dokumenti:

dokaz o svrsi putovanja:

- turizam: rezervacija hotela, putovanja ili turističkog aranžmana

- poslovno putovanje: potvrda firme sa sedištem u Nemačkoj, poziv na kongres,

seminar ili sastanak sa poslovnim partnerima

- privatno putovanje: pozivnica prijatelja/rođaka

- drugo putovanje: potvrda o kursu jezika, potvrda škole ili drugih organizacija

dokaz o finansiranju putovanja:

1) gotovina u iznosu od 45,00 EUR po danu boravka

ili

putnički čekovi

ili

izjava o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung) - tzv. "garantno pismo" / poziv domačina

Izjavu o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung) prema § 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (AufenthG) - tzv. "garantno pismo"- može osoba sa prebivalištem u Nemačkoj koja Vas poziva da izvadi samo u nemačkim uredima za strance. Morate biti u stanju da prilikom ulaska u šengenski prostor predočite garantno pismo u originalu. Alternativno se može predočiti i pozivno pismo domačina u Nemačkoj sa adresom i telefonskim brojem domačina.

2) putničko zdravstveno osiguranje (sa minimalnim pokrićem od 30.000 EUR i da važi u svim šengenskim zemljama)

3) povratna avionska karta (u skladu sa gore navedenim rokom od 90 dana)

4) važeći pasoš (mora da važi još 3 meseca u trenutku napuštanja šengenskog prostora)

Sve navedene dokaze treba na zahtev predočiti prilikom ulaska na teritoriju država-članica Konvencije o sprovođenju Šengenskog sprazuma (tj. na tzv. spoljnoj granici šengenskog prostora). Ukazujemo na to da strancu na granici može biti uskraćen ulazak na teritoriju šengenskih zemalja, ako ne raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima, odnosno ako ne može na legalan način da stekne sredstva koja su potrebna za njegov boravak, ili ako ne može da dokaže (npr. avionskom kartom) da će se vratiti u zemlju porekla, odnosno u treću zemlju za koju ima dozvolu za boravak i u koju se na osnovu te dozvole može vratiti. Stranac može biti vraćen sa granice i u slučaju da ne može predočiti dokumenta koja dokazuju svrhu i okolnosti njegovog boravka u šengenskom prostoru.

Bezvizni boravak u šengenskom prostoru je moguć max.do 90 dana u polugodištu, pri čemu rok teče od datuma prvog ulaska u šengenski prostor.

Šta važi za građane koji imaju nebiometrijske (plave) pasoše Republike Srbije?

Građani koji imaju nebiometrijske pasoše i dalje podležu viznom režimu.

Skupština Republike Srbije je 22.10.2010. donela odluku o produženju roka važenja starih plavih pasoša (s natpisom „Savezna Republika Jugoslavija“) do 31.12.2011.

Imajući u vidu da prema važećim odredbama Šengenskog sporazuma putna isprava mora da važi najmanje 3 meseca duže od izdate vize, vize za nebiometrijske pasoše se mogu izdati sa rokom važenja najduže do 30.09.2011. godine.

Informacije o potrebnim dokumentima za podnošenje zahteva za izdavanje vize možete pronaći u odgovarajućim informatorima.

Šta važi za osobe sa Kosova?

Osobe sa Kosova koje imaju pasoš Republike Srbije, izdat u posebnoj službi za izdavanje pasoša u Beogradu („Koordinaciona uprava“), i dalje podležu viznom režimu. Zahtev za izdavanje vize treba, po pravilu, podneti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u Prištini koje je nadležno za mesto prebivališta podnosioca zahteva.

Druge važne informacije:

Adresa odeljenja za vize:

Birčaninova 19a, 11000 Beograd

tel.: +381 11 3064-400

faks : +381 11 3064-402

e-mail: sbb%27%rs,germcons

Potreba da se zahtev za izdavanje vize podnosi lično:

Zahtev za izdavanje vize se podnosi lično, uz svu dokumentaciju potrebnu za zatraženu vizu- molimo Vas da obratite pažnju na naše informatore. Od potrebe ličnog dolaska izuzeta su samo maloletna deca mlađa od 16 godina. Od napunjene 16. godine života zahtev se podnosi lično. Podnošenje zahteva preko advokata ili drugog opunomoćenika nije moguće.

Ukoliko za decu mlađu od 16 godinasamo jedan od roditelja podnosi zahtev, potrebna je pismena saglasnost sa overenim potpisom drugog roditelja, kao i overeni prevod te izjave na nemački jezik. Ako je jedan od roditelja preminuo, potrebno je da se kao dokaz predoči izvod iz matične knjige umrlih.

Radno vreme odeljenja za vize

a) od ponedeljka do četvrtka od 08.00 do 11.00 časova

petkom od 08.00 do 10.00 časova

b) Izdavanje pasoša: od ponedeljka do četvrtka od 13.30 do 15.30 časova i

petkom od 11.00 do 12.30 i od 13.00 do 13.30 časova

c) Radno vreme telefonske centrale:

Telefonske informacje o vizama možete dobiti od ponedeljka do četvrtka od 14.00 i 16.00 časova.

Ostalo

Molimo Vas da nam pre Vašeg ličnog dolaska ne dostavljate bilo kakva dokumenta vezana za Vaš zahtev (npr. pozivna pisma, dopise advokata) faksom, e-mailom ili poštom. Zbog velikog broja dnevno primljenih zahteva nismo u mogućnosti da takve dopise spajamo sa zahtevima koji će tek biti podneseni.

Sve službene radnje odeljenja za vize su besplatne, osim takse za obradu zahteva koja se plaća u gotovini prilikom predaje zahteva, kao i eventualnih troškova za telefoniranje i slanje faksova, nastalih u okviru obrade Vašeg zahteva.

Izdavanje formulara, kao i informacije i saveti saradnika Ambasade su, takođe, besplatni.

Korišćenje usluga kancelarija ili agencija za popunjavanje formulara ne znači da imate prednost u obradi Vašeg zahteva, niti automatski vodi do odobrenja vize. Molimo da vodite računa o tome da i u takvim slučajevima jedino Vi odgovarate za potpunost i tačnost podataka upisanih u Vaš zahtev.

Vize

Antragsformular Schengenvisum